આપણુ ગુજરાત

દારૂબંધી અને ગુજરાત, આ આંકડાઓ વાંચી ચોંકી જશો

મહાગુજરાત આંદોલન બાદ ગુજરાતની સ્થાપના થઇ અને આ સાથે ગાંધીના ગુજરાતને ડ્રાય સ્ટેટનું એક નામ પણ મળ્યું. ગુજરાતમાં દારૂબંધીની શરૂઆત

Read More